Saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaatti pitää sisällään hälytysmerkkejä, joihin on viimeinen hetki herätä

Kuva: Ilkka Kärkkäinen Unsplash

 

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiota on edistetty vauhdilla. Marraskuussa 2019 hyväksytty mandaatti komission sisällöstä paljastaa sovintoprosessin sokeat pisteet. Poliittinen vauhtisokeus voi kuitenkin tulla kalliiksi Suomen saamelaisyhteisöille.

Sovintoprosesseja tarkastelevana väitöskirjatutkijana minulta on toivottu, että kirjoittaisin sovinnosta tutkimuksen näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa nostan esille kolme huomionarvoista kohtaa liittyen Saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon.

1. Lähtökohta komissiolle ei ole uskottava, väittää tuore tutkimus

Suomen kaltaisella vakaalla demokratialla on periaatteessa hyvät mahdollisuudet onnistua sen ensimmäisessä valtiollisessa totuus- ja sovintokomissioprosessissaan.

Suomen vahva kansalaisyhteiskunta, perustuslaki, rauha ja komissioon varattu 1,5 miljoonan euron määräraha puhuvat sen puolesta, että ainakin raamit moiseen poliittiseen prosessiin ovat kunnossa.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio työskentelee sen selvittämiseksi, minkälainen valtion rooli on ollut saamelaisten historiallisessa ja nykyisessä syrjinnässä ja sulauttamispolitiikassa. Komissio asetettiin työhönsä lokakuussa 2021.

Hallitus hyväksyi komissioehdotuksen eli mandaatin marraskuussa 2019 yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa. Komission on tarkoitus luovuttaa loppuraporttinsa vuoteen 2023 mennessä.

Alkuperäiskansatutkimuksen professori Rauna Kuokkanen väittää tieteellisessä artikkelissaan (englanninkielisen artikkelin voit lukea täältä), että komission tavoitteet eivät ole uskottavia.

Kuokkanen perustelee johtopäätöstään sillä, kuinka Suomi valtiona on heikentänyt saamelaisten oikeuksia viimeisen vuosikymmenen aikana.

Hän tarkastelee Metsähallituslakia, Kaivoslakia, Tenojoen kalastussopimusta, Jäämeren rautatiehanketta, saamelaisten heikentynyttä itsemääräämisoikeutta sekä laiminlyöntejä neuvotteluvelvoitteen täytäntöönpanossa.

evan-dennis-i--IN3cvEjg-unsplash
Viime vuosikymmenellä Suomen valtio on edistänyt lakimuutoksia, joilla on heikennetty saamelaisten mahdollisuuksia harjoittaa omia elinkeinojaan. Kuvituskuvaa: Evan Dennis Unsplash

Toisin sanoen: koska Suomi on viimeisen vuosikymmenen aikana edistänyt lakimuutoksia – jotka ovat heikentäneet saamelaisten asemaa alkuperäiskansana – ei sovinnon edistäminen Kuokkasen mukaan vaikuta realistiselta. Päinvastoin, hänen mukaansa sovintoprosessi voi toimia jopa sulauttamispolitiikan jatkeena.

Joku tietenkin voisi huomauttaa, että miksi täytyy olla niin negatiivinen (akateemisessa kielessä kriittinen) – eihän komissio ole vielä edes alkanut kunnolla työskennellä. Se on totta. Toisaalta – Kuokkasen tavoin – on perusteltua ajatella, että ottaen huomioon laajemman poliittisen ja koloniaalisen taustan, edellytykset saamelaissovinnolle eivät ole suotuisat.

Tämän paljastaa myös komissioehdotuksen, mandaatin, sisältö, jonka voi lukea täältä.

2. Traumojen käsittely ei kuulu poliittiseen sovintoon, ja se sisältää tutkimuseettisen ongelman

Komissioehdotuksen tavoitteissa lukee muun muassa näin:

Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja seurauksia niillä on ollut ja edelleen on saamelaisille alkuperäiskansana ja sen jäsenille yksilöinä, ja tehdä tämä tieto näkyväksi.

Tämä nimenomainen kohta on mielestäni yksi ongelmallisimpia koko mandaatissa.

Ensinnäkin ehdotus sisältää vaaran, että komission pääasiallisin tavoite on kerätä ja koota arkaluonteista materiaalia saamelaisiin kohdistuneista pakkosulauttamisen kokemuksista. Tämä sisältää riskin, että komissiosta tulee jälleen yksi tutkimusinstituutio, jolla rasitetaan jo ennestään tutkimusrasitettuja saamelaisia. Haastatellaan, nauhoitetaan, kirjataan ylös, arkistoidaan – aivan kuten on tähänkin asti toimittu tutkittaessa eksoottiselta vaikuttavaa kansanryhmää.

meta-zahren-M6tyQE0cFFg-unsplash
Pohjoismainen rotubiologinen tutkimus oli erityisen kiinnostunut saamelaisista. Jopa saamelaisten vainajien jäämistöjä kaivettiin haudoista tutkimuksellisia tarkoituksia varten. Kuvituskuvaa: Meta Zahren Unsplash

Saamelaisten tutkimushistorian valossa on eettisesti ongelmallista, että saamelaiset joutuvat, kenties julkisesti, käymään läpi traumojansa. Siksi mandaatissa korostetaan psykososiaalisen tuen merkitystä “olennaisena osana prosessin toteutumista”.

Poliittisen sovintoprosessin ytimessä ei kuitenkaan pidä olla yksilöiden, vaan yhteisöjen ja rakenteiden korjaaminen. Huomion kiinnittäminen traumatisoituneisiin saamelaisiin medikalisoi niin tutkimuskohteensa kuin komissiotyöskentelynkin.

Pahimmillaan yksilöön keskittyvä poliittinen parannustoiminta harhauttaa katseen pois sieltä, mikä olisi korjattava: lainsäädäntö, kansalliset ja kunnalliset opetussuunnitelmat ja muut ulossulkevat rakenteet. Tutkimuskirjallisuudessa yksilöihin keskittyvää sovintoyritystä voisi kutsua nimellä “cheap reconciliation” eli halpa tai näennäinen sovinto.

Ehdotukseen sisältyy myös tavoite, jonka mukaan komission tulisi lisätä tietoisuutta maan alkuperäiskansasta. Tavoite on ymmärrettävä, mutta ongelmallinen.

Totuus- ja sovintokomissio -konsepti on suhteellisen tuore instituutio, joka toimii väliaikaisena rakenteena ihmisten/ihmisryhmien välisten suhteiden uudelleenrakentamisessa.

Koska komissio on väliaikainen, sillä ei tule paikata sellaisia rakenteellisia aukkoja, jotka kuuluvat koulutuslaitokselle. Sen vastuulla on, että Suomessa peruskoulunsa päättävä omaa riittävän tietämyksen maan alkuperäiskansasta.

3. Tutkimustietoa ei ole hyödynnetty mandaatissa

Jos saamelaistietämyksen lisääminen ei mielestäni kuulu tämänkaltaisen poliittisen sovinnon piiriin, niin mikä sitten?

Väitän, että mandaattia laadittaessa ei ole riittävästi hyödynnetty tutkittua tietoa, jota löytyy alkuperäiskansasovintoprosesseista ja siitä, mikä yhdistää onnistuneita ja epäonnistuneita sovintoprosesseja.

michael-aleo-vryxM7UBCWc-unsplash
Moni alkuperäiskansojen oikeudenloukkauksista on kohdistunut pieniin lapsiin joko pakkosijoituksin tai asuntolakoululaitoksin, mikä on yhtenä syynä traumojen synnylle. Kuvituskuvaa: Michael Aleo Unsplash

Jos tutkimustietoa olisi hyödynnetty, olisi lopullinen ehdotus voinut sisältää vahvan muistipoliittisen ulottuvuuden.

Kun Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio lopettaa työskentelynsä vuonna 2023, tulisi komissio korvata mahdollisimman pian jonkinlaisella pysyvällä instituutiolla tai mekanismilla, jolla on kapasiteettia käsitellä historiaa, muistoja ja erilaisia tulkintoja menneisyydestä kansallisella tasolla. Siis sellaisella tasolla, joka koskettaa muitakin Suomessa kuin saamelaisyhteisöjä.

Syvimmiltään kyse on siitä, kuinka saamelaisten kokemukset sisällytetään osaksi kansallista muistia. Tässä työssä tutkimusperustainen tieto sekä suomalainen, saamelainen ja kansainvälinen tiedeyhteisö voisivat olla suureksi avuksi. Rakenteiden korjaamisen lisäksi sovinnossa on mielestäni kyse siitä, kuinka sisällyttää saamelaisten kertomukset osaksi suomalaista historiaymmärrystä muidenkin kuin saamelaisten keskuudessa?

2 comments

  1. […] Saamelaiset epäilevät vahvasti valtion aikeiden uskottavuutta totuus- ja sovintoprosessille, kun “samaan aikaan valtio heikentää saamelaisten oikeuksia entisestään. Valtion aitoon, vilpittömään tahtoon toteuttaa prosessi alkuperäiskansa saamelaisten hyväksi ei uskota”, kuulemisraportissa todetaan. Viimeisten vuosien aikana saamelaisvastaisuuden ja sulauttamistoimien kerrotaan jopa vain yltyneen. […]

    Like

  2. […] Saamelaiset epäilevät vahvasti valtion aikeiden uskottavuutta totuus- ja sovintoprosessille, kun “samaan aikaan valtio heikentää saamelaisten oikeuksia entisestään. Valtion aitoon, vilpittömään tahtoon toteuttaa prosessi alkuperäiskansa saamelaisten hyväksi ei uskota”, kuulemisraportissa todetaan. Viimeisten vuosien aikana saamelaisvastaisuuden ja sulauttamistoimien kerrotaan jopa vain yltyneen. […]

    Like

Comments are closed.